Vplyv výmeny okien na úsporu energie, rosný bod a vznik kondenzátu

_______________________________________________________________________________

oknáa slovaktualNové okná ako jednoduchý a rýchly spôsob šetrenia energiou, možno aj satisfakcia za to, že sme sa pridali k ekotrendovej väčšine. 

 

 

 

 

 

Čím by sme sa v prvom rade mali riadiť pri výbere vonkajších výplní otvorov?


Myslím, že hlavné je uvedomiť si, do akého prostredia bude výrobok zabudovaný. Pokiaľ ide o prostredie so zvýšenou vlhkosťou, tak nie je vhodné používať drevené výplne otvorov. Ak mám v rodinnom dome ordináciu alebo iné frekventované miesto (panelákové spoločenstvá , administratívne budovy...), ktorým prejde denne sto ľudí, tak si na vchodové dvere nevyberiem plast, ale napríklad hliník. Pri dnešnej širokej ponuke výplní otvorov môžete zohľadniť aj architektonickú stránku. Teplotná rozťažnosť materiálov spolu s nekvalitným zabudovaním môže byť príčinou netesností okna či balkónových dverí.
Čo sa týka výberu konkrétneho profilu okien , prípadne zasklenia, sú výrobky renomovaných výrobcov známych značiek porovnateľné – pokiaľ sa nerozhodnete pre „no name" výrobok s podozrivo nízkou cenou, nemôžete sa pomýliť.

Nie je nutné za každú cenu mať čo najväčší počet komôr v profile. Medzi rámom so siedmimi alebo ôsmimi komorami oknáuž nie je takmer žiadny rozdiel. V súčasnosti je dôležitejší trend nahradiť oceľovú výstuhu, z pohľadu tepelnej vodivosti, alebo ju úplne odstrániť vlepením skla. V poslednom čase som zaznamenal aj chybu v podobe snahy do profilu určeného pre dvojsklo osadiť trojsklo a zmenšiť zasklievacie lišty. Pred takýmito výrobkami musím varovať.
Myslím si, že pri výbere je dôležité uplatniť všeobecné zásady, ktoré by sa mali uplatňovať vždy, keď vo fáze výstavby volíte medzi výrobkami a dodávateľmi. Skúsim ich sformulovať podľa časovej následnosti: písomná cenová ponuka, vyhodnotenie referencií montážnej firmy, zmluva so vzorom preberacieho protokolu a harmonogramom prác od vybúrania pôvodných okien až po odovzdanie hotovej práce, presná špecifikácia materiálov použitých na ošetrenie pripojovacej škáry okna. U okien predovšetkým platí, že jediným kritériom výberu dodávateľa nesmie byť najnižšia cena.
Pri montážach väčšieho rozsahu, napríklad pre bytové družstvá alebo spoločenstvá vlastníkov bytov, sa osvedčila montáž referenčného okna, ktoré na stavbe slúži ako vzorové okno, aby kvalita osadzovania neklesala s počtom podlaží domu.

Aby som nadviazal na druhú časť , musím povedať, že výrobok ako taký je len 50 percent úspechu. Zostávajúcu časť do 100 percent musí doplniť kvalitné systémové vyriešenie osadenia okna.

 Žiadajte montážnikov len s CERTIFIKÁTOM  Certifikát

 video

 

  VIDEO 

 

 Správna montáž

 

 

 

Aká je pri výmene okien súvislosť medzi úsporou energie, rosným bodom a vznikom kondenzátu? Ako ovplyvňuje podmienky v interiéri okenná výplň, teda hrúbka skla a jeho osadenie do drážky okenného rámu?


Začínam mať strach, že sme sa s kondenzáciou vodnej pary na povrchu okna zmierili ako s niečím, čo patrí k oknám tak ako dopravná zápcha k veľkomestu. V obidvoch prípadoch sme my, užívatelia tí, ktorí to spôsobujú: zle vetráme, kúrime, dýchame, nejazdíme mestskou hromadnou dopravou, chodíme málo pešo. To, že kondenzát bude na sklách vždy a my môžeme ovplyvniť len v akom množstve, som dokonca počul z úst prednášajúceho na konferencii Regenerácia bytového fondu. Preto by som bol rád, aby každý, kto si prečíta tento rozhovor, vedel, že kondenzácia na povrchu okna je za podmienok stanovených normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov (STN 73 0540-2) zakázaná.swisspacer
Teploty na povrchu okna slúžia na posúdenie, či za normových podmienok nastane kondenzácia vodnej pary na povrchu okna, alebo nie. Stanovujú sa spravidla výpočtom, prípadne meraním v skúšobni. Ďalším rozhodujúcim faktorom, ktorý vplýva na vznik kondenzátu hlavne na spodnej hrane krídla, je parameter dištančného rámika medzi sklami alebo hodnota Ψ (W/(m . K)). Stanovuje množstvo tepelnej energie unikajúcej vplyvom dištančného rámika medzi sklami. Čím nižšia hodnota, tým lepšie. Pre už nepoužívaný hliníkový dištanční rámik je to 0,077 W/(m . K), pre moderné plastové rámiky len Ψ = 0,034 W/(m . K) – teda viac než 50-percentný rozdiel! Tento parameter má zásadný vplyv na teplotu povrchu skla v oblasti dištančného rámčeka, a teda na skutočnosť, či na skle v oblasti rozhrania skla a zasklievaciej lišty bude dochádzať ku kondenzácii vodnej pary. Je to jednoznačne parameter kvality okna.

 

Izolačné dvojsklá sa už viac ako 30 rokov vyrábajú s kovovým vymedzovacím rámčekom, väčšinou z hliníka. Vplyvom veľmi vysokej tepelnej vodivosti hliníka sa v okraji izolačného dvojskla vytvorí enormne vodivý tepelný most. Dôsledkom tepelného mosta je častý výskyt skvapalnenej vlhkosti na okraji okna, strata pohodlia a nevítané tepelné straty. dištančný rámik

Z vyššie uvedených dôvodov sa pri dvojsklách zvyšuje význam tzv. ,,teplej hrany". K najvyvinutejším riešeniam v tomto odbore sa radí SGG SWISSPACER. Straty cez tepelný most v okrajovej oblasti dvojskiel sa jeho použitím znížia o 50 až 60 %.

 

Príčinou zníženia tepelných strát je extrémne nízky koeficient tepelnej vodivosti rámika SGG SWISSPACER. Vymedzovací rámik je vyrobený z kompozitného plastu so sklenenými vláknami s tepelnou vodivosťou menšou ako 0,2 W/mK – 1000 x menšou ako pri hliníku (200W/mK). Takto sú tepelné mosty podstatne obmedzované. Izolačné dvojsklá s rámikom SGG SWISSPACER vykazujú omnoho vyššiu teplotu vnútornej tabule na jej okraji, čo znižuje výskyt kondenzácie. Tým sa zvyšuje životnosť predovšetkým drevených rámov a obmedzuje vznik zdraviu škodlivých plesňových kultúr.

Pretože rámik SGG SWISSPACER má taký istý tvar ako klasický hliníkový, je možné ho používať pre také isté typy dvojskiel.
odkaz SGG Swisspacer ponúka na trhu izolačných dvojskiel modernú ,,teplú hranu" s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a výraznými estetickými prednosťami.

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

kontakt 

 poradenstvo

 

 

Prihlásenie