Produkty

      PRODUKTY

__________________________________________________________________________________________

                 

      PLASTOVÉ OKNÁ                    HLINÍKOVÉ DVERE

Plastové okná                     AL dvere

 

       PLASTOVÉ DVERE                          HLINIKOVÉ OKNÁ

     Plastové dvere                   odkaz

Základné rozdelenie okien Slovaktual podľa vhodnosti použitia okna

 AL okno                                      PASIV HL

 

HEROAL 110ES                                                                                   PASIV

Okná triedy Heroal predstavujú                                      Okná triedy PASIV so stavebnou

spoľahlivý systém pre exteriér s                                     hĺkou 85 mm určené pre

vysokou úžitkovou hodnotou.                                         nízkoenergetické a pasívne domy

Izolačné trojsklo a dodatočne                                        a všade tam, kde chceme výraznou

vypenené izolačné zóny garantujú                                 mierou ušetriť na prevádzkových

optimálnu tepelnú pohodu.                                            nákladoch našich obydlí.

Stavebná hĺbka 72 mm umožňuje                                          Ide o tieto produkty:

zasklenie v ráme až do 52 mm,                                  - Slovaktual PASIV HL s izolačným trojsklom

v krídle do 68 mm. Izolačné trosjklo                           - Slovaktual PASIV OL s izolačným trojsklom

sa dodáva v štandarde bez príplatku.

    

standard

                                   BASIC

                   STANDARD                                                                            BASIC


Okná triedy STANDARD so                                                 Okná triedy BASIC so stavebnou  

stavebnou hĺbkov 70 mm                                                  hĺbkou 70 mm s rovným krídlom,

určené pre bytové doby a                                                 určené pre menej energeticky

ich rekonštrukcie, pre objekty                                           náročné stavby, pivničné a 

komunálneho vybavenia.                                                  skladové priestory a podobne

( školy, škôlky, odchodné domy                                        Ide o produkt:

a podobne) Ide o produkty:                                             Slovaktual BASIC s izolačným dvojsklom

Slovaktual STANDARD OL+

s izolačným trojsklom+
Slovaktual STANDARD OL

s izolačným dvojsklom

        

KONTAKTY

kontakt 

 poradenstvo

 

 

Prihlásenie