Technologický postup

Hanes Dušan, P. Jilemnického 19, 05201 Spišská Nová Ves
OZ- SLOVAKTUAL, Zimná 92, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO : 41690427 DIČ : SK 1047961431

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMENY OKIEN

I. Zadanie výrobných rozmerov
1. V prípade, že zákazník prevádza montáž sám, je nutné, aby zadal výrobné rozmery okien, prípadne dverí.
2. V prípade, že si zákazník objedná minimálne montáž okien, dverí a príslušenstva je k nemu vyslaný náš zamestnanec, ktorý preverí ním zadané rozmery, prípadne zadáme nové rozmery okien, dverí a príslušenstva, ktoré prekonzultujeme                         s objednávateľom. V prípade, že sa rozmery nezhodujú s pôvodným zadaním zákazníka, môže sa celková cena diela upraviť podľa skutočne zistených parametrov dodávky a prác.

Výrobné rozmery okien, dverí a príslušenstva sa zadávajú vždy v súlade s technickou normou a na základe technologických postupov výmeny okien, dverí a príslušenstva. Zákazník má možnosť rozmery okien a dverí pri meraní upraviť na základe jeho požiadaviek. Pokiaľ objednávateľ nechá zameranie okien na nášho pracovníka - budú tieto rozmery zadávané na základe bežného postupu zamerania okien.

V novostavbách sa rozmer okien zadáva nasledovne :
Šírka okna : šírka otvoru mínus 3cm ,
Výška okna : výška otvoru mínus 5cm


Pri výmene starých okien sa zadáva výrobný rozmer nasledovne :
Šírka okna : šírka otvoru z exteriéru plus 1-3 cm v závislosti od nerovnosti pôvodnej exter. omietky . Rozmer sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor na celé centimetre.
Výška okna : výška otvoru od pôvodnej vrchnej špalety po pôvodný exter. parapet (po jeho ložnú plochu ) mínus  4-5cm . Rozmer sa zaokrúhľuje vždy smerom nadol - na celé centimetre. Do zadávaného rozmeru okna sa neráta podkladový takzvaný parapetný profil .Pripojovaciu špáru je nutné vytvoriť po celom obvode.

Odpočet sa vykonáva z dôvodu vytvorenia pripojovacej špáry. Kedže pri meraní nie je viditeľný pôvodný otvor (omietka prekrýva otvor), nie je možné okná/dvere zamerať inak ako to udávame v postupe.
V prípade, že pôvodné okná/dvere sú pri meraní stále osadené a omurované, nie je možné zamerať pôvodný otvor a teda výrobné rozmery nových okien/dverí nemusia sedieť do vzniknutého otvoru po demontáži - (odobratie pôvodných okien/dverí, osekanie alebo odpadnutie omietok z interiéru aj exter.) V prípade že naši zamestnanci nezhotovujú nové ostenia muraským začistením nezodpovedáme za nerovnosť osadenia okien/dverí voči vonkaším a vnútorným pôvodným špaletám. Vo vačšine prípadov sú pôvodné omietky vyhotovené krivo, bez kolmíc a niesu v pravom uhle.

Pri výmene starých dverí sa zadáva výrobný rozmer nasledovne :
Šírka dverí : šírka otvoru z exteriéru plus 1-3 cm v závislosti od nerovnosti pôvodnej exter. omietky . Rozmer sa zaokrúhľuje vždy smerom nahor na celé centimetre.
Výška dverí : výška otvoru od pôvodnej vrchnej špalety z exteriéru po pôvodnú podlahu mínus 1-3cm  . Rozmer sa zaokrúhľuje vždy smerom na dol - na celé centimetre. Do zadávaného rozmeru dverí sa neráta podkladový profil .Odpočet sa vykonáva z dôvodu vytvorenia pripojovacej špáry. Kedže pri meraní nie je viditeľný pôvodný otvor (omietka prekrýva otvor) nie je možné dvere zamerať inak ako to udávame v postupe. 
V prípade, že pôvodné dvere sú pri meraní stále osadené a omurované   nie je možné zamerať pôvodný otvor a teda výrobné rozmery nových dverí nemusia sedieť do vzniknutého otvoru po demontáži - (odobratie pôvodných dverí, osekanie alebo odpadnutie omietok z interiéru aj exter.)  V prípade že naši zamestnanci nezhotovujú nové ostenia muráskym začistením nezodpovedáme za nerovnosť osadenia dverí voči vonkajším a vnútorným pôvodným špaletám. Vo väčšine prípadov sú pôvodné omietky vyhotovené krivo, bez kolmíc a  nie sú v pravom uhle. Pripojovaciu špáru je nutné vytvoriť po celom obvode.


II.Demontáž pôvodných výplní


Pod pojmom demontáž okien rozumieme odstránenie starých pôvodných okenných výplní. Táto činnosť spočíva v :
1. Zvesenie pôvodných krídel okien (pokiaľ je to možné v neporušenom stave)
2. Narušenie pôvodných rámov okien chvostovou pílou, alebo inou.
3. Vypáčenie rámov okien (týmto sa znehodnotia pôvodné rámy).
4. Vytrhanie prípadných kotviacich prvkov a pôvodných starých parapiet (týmto sa znehodnotia).
5. V prípade požiadavky na demontáž pôvodných rámov v celku, musí byť táto požiadavka zaznamenaná do objednávky a jej cena sa zvýši podľa aktuálneho cenníka našej firmy. Treba si uvedomiť, že takáto demontáž spôsobí značné navýšenie ceny prípadných murárskych prác.

III.Montáž okien a príslušenstva


Montáž je potrebné uskutočniť podľa platných noriem a stavebných predpisov. Tieto inštrukcie popisujú všeobecné montážne pravidlá pri zakladaní okien a dverí v typických montážnych podmienkach.
Použité materiály pri montáži okien:
1. Kotviace prvky z nehrdzavejúcej ocele.
2. Natĺkacie hmoždiny, prípadne samo-rezné skrutky, závisí to od ostenia (posudzujú montážne partie).
3. Montážna nízko expanzná pena, prípadne expanzné pásky.
Kotvenie okien a dverí :
Montážny plech sa nasadí do vnútornej drážky okenného rámu. Pokiaľ sú montážne plechy namontované, je okenný rám na podkladovom alebo u plastových okien na parapetnom profile osadený do stavebného otvoru. Bežne sa k osadeniu okenného rámu používajú drevené - plastové klinky a v prípade osadenia okna pred líc steny ( z dôvodu zatepľovania) sa kotví pomocou oceľových uhlov. Následne sa okno vyváži ako vo zvislom, tak aj vodorovnom smere pri zachovaní rovnakých montážnych špár. Pri vyvážení okna používame vodováhu. Po vyvážení sa pomocou drevených klinov vykoná fixácia okenného rámu. Následne sa primontuje kotviaci plech k osteniu. Spôsob ukotvenia montážneho plechu k osteniu sa vykoná v závislosti na materiálu steny.

Utesnenie špár
Špáry medzi oknom a ostením je nutné vyplniť tesniacim materiálom, ktorý zaručuje tepelnú, vzduchovú a akustickú izoláciu. Môžeme k tomu použiť, tesniacu pásku (systém illbruck twinActive) alebo montážnu nízko expanznú penu .
Montáž parapiet
Vonkajšie
Hlavnou úlohou vonkajšieho parapetu je odvod dažďovej vody. Voľne stekajúca voda po okne alebo stene budovy je značným ohrozením pre okenný tesniaci systém a môže spôsobiť zatekanie do suchých izolačných vrstiev budovy. K správnej montáži okna je potrebné pridať správnu montáž a utesnenie parapetu, ktorý bude odvádzať vodu mimo okraj steny. Parapet by mal byť osadený tak, aby jeho falc bol vsunutý do spodnej rámovej drážky, nie je dovolené pripevňovať parapet klincami alebo skrutkami do okenného rámu, ale do profilu na to určeného. Bočné koncovky parapetu sa nasadia na parapet a ten je následne vložený na miesto určenia .Parapet je osadený na montážnu penu a zaťažený proti svojvoľnému pohybu až do vyzretia, respektíve zaschnutia montážnej peny.

Vnútorné
Utesnenie z vnútornej strany: Prakticky každý parapet je možné spojiť s ostením pomocou montážnej peny a lepidla, parapet musí byť zasunutý pod oknom. Bočné koncovky parapetu utesňujeme silikónom.


IV.Montáž horizontálnych žalúzií


Podľa návodu konkrétneho výrobcu k jednotlivým typom žalúzií.

V .Murárske práce


Pod pojmom murárske práce rozumieme:
Pri výmene okien je možnosť po dohode s objednávateľom vykonať viacero postupov na zhotovenie alebo opravenie ostenia.
Štandardom pre opravu ostenia (tento postup sa vykonáva štandardne pokiaľ zákazník nepožiadal o iné vyhotovenie) je oprava interiérových špaliet do pôvodného stavu pričom sa berie ohľad na hranu rámu nového okna. Hovoríme o takzvaných otvorených špaletách, kde sa murár drží pôvodnej hrany omietok a natiahne novú omietku cca 1cm na rám nového okna. Pri tomto spôsobe neručíme za rovnosť hrany omietok medzi novou a pôvodnou omietkou stien.
V prípade, že je požiadavka na vyhotovenie rovných širokých špaliet, kedy sa použije tvrdený polystyrén a nerezové rohovníky, musí byť táto požiadavka zapracovaná do objednávky a jej cena sa stanovuje podľa platného cenníka našej firmy. V prípade, že budú takéto špalety vyhotovené a bude na nich použité enormné množstvo materiálu, vyhradzujeme si právo tento materiál a práce doúčtovať podľa skutočnosti.
Nakoľko oprava vonkajších špaliet značne narúša celkový vzhľad fasády a nie je možné doladiť moderné materiály s pôvodnými, je nutné túto opravu prekonzultovať a prípadne navrhnúť spôsob prevedenia tejto opravy. Pri demontáži pôvodných okien je častou realitou odpadávanie väčších častí pôvodnej fasády. Naša firma nenesie zodpovednosť za takéto škody spôsobené vekom a prevedením exteriérových omietok a taktiež nebudú tieto poškodenia odstraňované na naše náklady.


UPOZORNENIE :
Výmena starých okien za nové si vyžaduje maximálne individuálny prístup, nakoľko každá stavba je iná:
Napr. vekom, rôznorodosťou požitých materiálov aj spôsobom realizácie .
Preto je nutná maximálna spolupráca medzi dodávateľom a objednávateľom a dohľad nad pracovným postupom si musí objednávateľ zabezpečiť sám. Snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám na nás kladených.

 

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
/ podľa ustanovení § 612-627 OZ/

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Dušan Hanes - obchodné zastúpenie Slovaktual Spišská Nová Ves (ďalej len „ obchodné zastúpenie alebo predávajúci) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník alebo kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia" ) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni predajcu.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predajca zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619 ods.2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 60 mesiacov na okná a dvere, 24 mesiacov na ostatné doplnky – žalúzie, parapety. Predávajúci vyznačí záručnú lehotu kupujúcemu v zmluve o dielo.
2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( § 619 Občianskeho zákonníka).
2.3. Pri použitých veciach (napr. vystavená vzorka ) je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka), t.j. podpisom Odovzdávacieho protokolu kupujúcim.
2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( § 627 Občianskeho zákonníka).
2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 ods.1 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY ( REKLAMÁCIE )

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v predajni predávajúceho, t.j. na Zimnej 92 v Spišskej Novej Vsi (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa) bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí ) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v predajni predávajúceho, t.j. na Zimnej 92 v Spišskej Novej Vsi.
3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa ).
3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ( § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu, ktorý musí obsahovať : druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojim podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri prekladaní tovaru na reklamáciu :
- Je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predajcu, t.j. Dušan Hanes – obchodné zastúpenie Slovaktual Spišská Nová Ves,
- Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods.1 Občianskeho zákonníka).
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods.2 Občianskeho zákonníka).
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods.3 Občianskeho zákonníka).
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí ) (§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí ) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa ), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí ( odstúpenie od zmluvy ).
5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na právo na odstúpenie od zmluvy ( vrátenie peňazí ), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6.SPOSOB RIEŠENIA PRÍPADNÝCH SPOROV
5.1Spotrebiteľ bude mať podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o aleternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.
5.2Kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporu:
Názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO: 17 33 19 27
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016
Adresa na doručovanie:
Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk
adr@soi.sk

Telefónne číslo:
+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141
Fax:
+421 2 534 14 996

V Spišskej Novej Vsi, 31.01.2016
Dušan Hanes
Majiteľ OZ

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie